ALLE VRAGEN &  ANTWOORDEN: Dorpscoöperatie Hoonhorst / Behoud Kappers Hart van Hoonhorst

ALLE VRAGEN & ANTWOORDEN: Dorpscoöperatie Hoonhorst / Behoud Kappers Hart van Hoonhorst

 ALLE VRAGEN &  ANTWOORDEN: Dorpscoöperatie Hoonhorst / Behoud Kappers Hart van Hoonhorst

KOOP VAN KAPPERS:
1.
WAAROM WORDT KAPPERS GEKOCHT? Café Restaurant Zaal Kappers stopt eind 2021. Familie Huitink (huidige eigenaren) heeft geprobeerd een opvolger te vinden. Dat is niet gelukt. Wel was er een investeerder/ontwikkelaar die het pand wilde kopen voor woningbouw. Wij (denktank Kappers, ons café) vinden dat de horeca in Hoonhorst behouden moet blijven en hebben het initiatief genomen om Kappers te kopen.
2. WAT IS DE DENKTANK ‘KAPPERS ONS CAFÉ’ EN WIE ZITTEN ER IN? Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. en Duurzaam Hoonhorst hebben de Denktank ‘Kappers, ons café’ opgezet om samen te werken aan het behoud van het horecacomplex Kappers in Hoonhorst. Het is een werkgroep die het initiatief om Kappers te kopen heeft uitgewerkt en in beweging heeft gebracht. In de denktank zitten Anthony Voets, Jannet Kroes, Cees Veldwijk en Antje Kingma (bestuurders Duurzaam Hoonhorst), Judith Snepvangers, André Hurink, Hendrik Jan Lindenhovius (bestuurders Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o.) en Herman van Lenthe, Silvo Broeks, Harold Verkouw, Evert Jan en Ingmar Hof (betrokken inwoners van Hoonhorst).
3. WAT WORDT ER PRECIES GEKOCHT? Er is een koop overeengekomen van het gebouw (café, zaal, bovenwoning), de schuur, de ondergrond, de complete inventaris (keuken, stoelen, tafels, glazen, etc.) en de voorraad. We kopen NIET het bestaande bedrijf ‘café restaurant zaal Kappers’ over. Het bedrijf wordt door familie Huitink gestaakt op de dag dat het gebouw aan ons wordt verkocht.
4. IS DE TECHNISCHE STAAT VAN HET GEKOCHTE GOED? De technische staat van het gebouw is goed. Het gebouw is goed onderhouden. We hebben een bouwkundig rapport ontvangen en daarnaast hebben we met experts uit het dorp het gebouw volledig nagelopen.
5. WANNEER WORDEN WE EIGENAAR? Op 30 december 2021 is de afspraak bij de notaris voor de overdracht van het pand. Vanaf dat moment is Kappers echt van ons.
6. BLIJVEN ALLE HUIDIGE ACTIVITEITEN, ZOALS BIBLIOTHEEK, ANJERPUNT, BILJARTMIDDAGEN, ETEN VOOR OUDEREN, ETC.? Wij vinden het heel belangrijk dat alle huidige activiteiten ook weer een plek gaan vinden in het nieuwe ‘Kappers, ons café’. Het is juist de maatschappelijke functie van Kappers dat maakt dat wij deze bijzondere stap zetten als dorp. Daarnaast inventariseren we nu aan welke maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten nog meer behoefte is en of en hoe we deze ook in de toekomst een plaats kunnen geven. Natuurlijk moeten we nog wel goede afspraken maken met de toekomstige ondernemer over de activiteiten.

DORPSCOÖPERATIE HOONHORST | HART ♥ VAN HOONHORST:
7. WAT IS EEN COÖPERATIE? WAAROM EEN DORPSCOÖPERATIE? Een coöperatie is rechtsvorm die al lange tijd bestaat. Met een coöperatie kun je samen werken voor een gemeenschappelijk doel, b.v. het inkopen van goederen of het verkopen van producten. In de agrarische sector werd de coöperatie veel toegepast vroeger, b.v. waren veel melkfabrieken coöperaties en daarmee in gezamenlijk eigendom van alle boeren die de melk leverden voor de fabriek. Je kunt een coöperatie zien als een vereniging met een bedrijf. Dat bedrijf kan puur commercieel zijn, maar kan ook een maatschappelijke doelstelling hebben.
8. WAT IS HET DOEL VAN DE DORPSCOÖPERATIE? De Dorpscoöperatie Hoonhorst heeft als doel om de leefbaarheid te versterken door het horecacomplex Kappers aan te kopen en te verhuren aan een horecaondernemer. Vandaar dat de handelsnaam van de dorpscoöperatie de passende titel Hart van Hoonhorst krijgt. Het doel is dus niet om er financieel beter van te worden. Financieel rendement kan wel een bijkomend voordeel zijn.
9. WAAROM EEN NIEUWE CLUB, WAAROM KOOPT DUURZAAM HOONHORST OF PLAATSELIJK BELANG HET PAND NIET GEWOON? Het in eigendom nemen van een gebouw is groot en brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Dat zijn heel andere verantwoordelijkheden dan Plaatselijk Belang en Duurzaam Hoonhorst nu hebben. Deze clubs hebben voldoende werk aan hun eigen doelen en zij willen daar ook alle aandacht aan blijven geven. Bovendien past het eigendom van een gebouw niet bij de statuten van deze clubs.
10. WIE ZIJN DE BESTUURDERS VAN DE DORPSCOÖPERATIE HOONHORST? • Andries van Daalen – Voorzitter • Pauline Zwakenberg – Secretaris • Guus Diepman – Penningmeester • André Klein Herenbrink – Algemeen bestuurslid • Hendrik Jan Lindenhovius – Algemeen bestuurslid (namens Plaatselijk Belang Hoonhorst) Het bestuur werkt de eerste maanden nauw samen met de Denktank Kappers ons café.
11. WIE KUNNEN LID WORDEN VAN DE DORPSCOÖPERATIE HOONHORST? Alle mensen die in Hoonhorst of omgeving wonen of daarbuiten wonen, maar wel binding hebben met Hoonhorst kunnen lid worden van de Dorpscoöperatie. Daarnaast kunnen ook rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen, lid worden van de Dorpscoöperatie. Het bestuur van de coöperatie besluit wie lid mag worden en bepaalt daarmee of er sprake is van voldoende ‘binding met Hoonhorst’. Daarmee hebben we voor ogen dat het maatschappelijke doel ‘leefbaarheid in Hoonhorst’ voldoende centraal staat en niet puur geldelijk rendement.
12. IS ER EEN MINIMUM LEEFTIJD? Nee, er is geen minimum leeftijd. Wel is het zo dat je pas als je 18 jaar of ouder bent stemrecht hebt. Mensen onder 18 worden door een ouder vertegenwoordigd in de vergaderingen.
13. IS KAPPERS STRAKS VAN ONS ALLEMAAL OF ALLEEN VAN DE LEDEN? Het is de bedoeling dat iedereen in Hoonhorst straks eigenaar is. Allereerst doordat iedereen zelf lid kan worden, maar daarnaast doordat één bestuurslid door Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. wordt aangewezen. Dit bestuurslid heeft nadrukkelijk de taak het brede belang van Hoonhorst te bewaken. Wij verwachten ook subsidies en giften te ontvangen voor de overname van Kappers. Deze financiële middelen ‘betalen’ als het ware het lidmaatschap voor iedereen in Hoonhorst.

DE EXPPITATIE VAN CAFÉ EN ZAAL:

14. STAAN ER STRAKS VRIJWILLIGERS ACHTER DE BAR? OF GAAT DE COÖPERATIE MET EEN PROFESSIONELE ONDERNEMER WERKEN?
We kiezen ervoor om niet zelf het horecabedrijf te gaan uitbaten. Dus we gaan niet met vrijwilligers achter de bar staan. Wij verwachten dat een professionele ondernemer er beter in is om het bedrijf te runnen.
15. WIE WORDT DE NIEUWE ONDERNEMER? Dat weten we nog niet. We zijn op zoek naar een nieuwe ondernemer en hopen dat deze op 1 april 2022 de deuren van Kappers kan openen. Alle geïnteresseerden kunnen zich voor 15 januari 2022 melden bij ons met een concept bedrijfsplan. Wij zullen de ondernemer selecteren op een goed bedrijfsplan dat aansluit bij de behoeften van Hoonhorst, waaronder de maatschappelijke functie in het dorp.
16. GAAT KAPPERS STRAKS EEN TIJD DICHT TOT ER EEN NIEUWE ONDERNEMER GEVONDEN IS? Nee, we willen Kappers open houden. Daarbij verwachten we dat niet alle dagen Kappers geopend zal zijn, maar wel op vaste dagen en op vaste tijden. Uiteraard rekening houdend met de RIVM richtlijnen van het moment.We zijn in gesprek met een cateraar die Kappers de eerste maanden van 2021 zal exploiteren.
17. ALS DE ONDERNEMER IETS NIEUWS WIL, WIE INVESTEERT ER DAN? Als de ondernemer wil investeren in de inventaris, dan zal hij dat zelf doen. Wil hij investeren in het gebouw, dan zal de ondernemer dit met de dorpscoöperatie moeten afstemmen. Het kan zijn dat er dan door de coöperatie wordt geïnvesteerd, of gekozen wordt om dit in gezamenlijkheid te doen bijvoorbeeld door afspraken te maken hoe de investering aan het einde van de huurperiode deels wordt vergoed aan de ondernemer. We zijn overigens de eerste jaren niet van plan om groots te investeren, maar eerst te ervaren hoe het onder de nieuwe situatie draait en ideeën op te doen hoe de inrichting of activiteiten geoptimaliseerd kunnen worden. Goed te weten is dat grote investeringen altijd door de algemene ledenvergadering moeten worden goedgekeurd.

FINANCIEEL:
18. WAT IS DE VERKOOPPRIJS DIE JULLIE OVEREEN ZIJN GEKOMEN MET FAMILIE HUITINK? Wij hebben net iets meer betaald dan datgene wat de investeerder/ontwikkelaar geboden had. Over de exacte verkoopprijs is afgesproken met de verkopers dat we daarover niet naar buiten communiceren.
19. ER WORDT AANGEGEVEN DAT ER TOTAAL 900.000 EURO NODIG IS. WAT ZIT HIER ALLEMAAL IN? Het bedrag van 900.000 euro is rekening gehouden met de verkoopprijs en bijkomende kosten, zoals de kosten voor notaris en de overdrachtsbelasting (8% van de verkoopprijs). Daarnaast hebben we een inschatting gemaakt van de onderhoudskosten voor de eerste 5 jaar, deze zijn ook onderdeel van de 900.000 EURO. Dit om voldoende zekerheid te hebben dat we de eerste jaren voldoende in kas zullen hebben.
20. BIJ DE KOOP OP 30 DEC. 2021 MOET 250.000 EURO BESCHIKBAAR ZIJN, PAS IN NOV.2022 DE REST. WAAROM IS DAT ZO? Wij hebben met de familie Huitink kunnen afspreken dat we op het moment dat we het eigendom krijgen een aanbetaling doen en dat we voor het overige deel een lening afsluiten. Deze lening moeten we uiterlijk op 1 november 2022 hebben afgelost. We hebben afgesproken dat we deze lening ook eerder mogen aflossen. En dat zijn we ook van plan, hoe eerder we de financiering rond hebben, des te beter.
21. HOE DENKEN JULLIE DIE 900.000 EURO BIJ ELKAAR TE KRIJGEN? Wij zien 3 verschillende sporen voor ons om het geld bij elkaar te krijgen: 1. Door verkoop van aandelen en certificaten aan ondernemers en inwoners van Hoonhorst. 2. Uit subsidies van overheden. Op dit moment is er een positieve intentie van de provincie Overijssel vanuit het programma ‘leefbaar platteland’ en een positieve reactie van de gemeente dat ze ons initiatief waarderen. 3. Door schenkingen en giften.
22. HOE KAN IK MEEDOEN OM KAPPERS TE FINANCIEREN? We zien graag dat iedereen in Hoonhorst straks eigenaar is. Iedereen kan meedoen, passend bij zijn of haar portemonnee. Allereerst kun je ons een bijdrage schenken. Iedere gift is welkom! Dit kan bij het Anjerpunt in de collectebus of door een overboeking te doen, zodra het banknummer open is (zie vraag 43). Daarnaast is het mogelijk om een certificaat van 500 EURO te kopen. Die 500 EURO leen je uit aan de coöperatie. Je bent dan geen lid van de coöperatie, maar profiteert wel mee van het rendement. Je kunt je certificaat verkopen als je er mee wilt stoppen. Meer uitleg over certificaten vind je in de vragen 37- 40. Als laatste kun je lid worden van de coöperatie door een aandeel te kopen. Een aandeel kost 5000 EURO. Ook aandelen kun je weer verkopen als je geen lid meer wilt zijn. Meer uitleg over aandelen vind je in de vragen 23-36. Natuurlijk mag je meerdere certificaten of aandelen kopen. Of dit combineren met een gift.

AANDELEN:
23. WAT IS EEN AANDEEL?
Door een aandeel te kopen kun je lid worden van de dorpscoöperatie. Officieel spreken we overigens van een ledenbewijs, maar dat is als term minder duidelijk. Met een aandeel bezit je als het ware een klein deel van de coöperatie.
24. WAT IS DE WAARDE VAN EEN AANDEEL? Een aandeel kost bij de aanschaf op dit moment 5000 EURO. De waarde kan in de toekomst wijzigen afhankelijk van hoe de cooperatie financieel draait. Jaarlijks wordt de waarde van een aandeel vastgesteld in de ledenvergadering op basis van de jaarcijfers en de eventuele uitkering van rendement. De eventuele waardestijging (of -daling) van het gebouw wordt niet meegenomen in de jaarlijkse waardebepaling van de aandelen. Pas als we ooit zouden verkopen zullen we pas werkelijk weten wat de waarde is van het gebouw en ondergrond.
25. WAT IS HET RENDEMENT OP EEN AANDEEL? Het belangrijkste rendement op een aandeel is natuurlijk dat Kappers (café en zaal) in Hoonhorst blijft bestaan. Daarnaast kan er ook financieel rendement zijn. Het financiële rendement is afhankelijk van de kosten van de dorpscoöperatie (b.v. onderhoud) en de inkomsten uit de huur. De huur gaan we omzetafhankelijk maken. De huurinkomsten zullen dus groeien als de omzet van de ondernemer groeit. Een extra reden om zo veel mogelijk bij Kappers te komen voor een hapje, een drankje en om een feest te organiseren!
26. HOE WERKT DE ZEGGENSCHAP IN DE DORPSCOÖPERATIE ALS JE EEN AANDEEL HEBT? Ongeacht het aantal aandelen dat je hebt, heb je 1 stem in de algemene ledenvergadering van de dorpscoöperatie. Dit is gedaan omdat we willen dat Kappers van heel Hoonhorst kan zijn en zo voorkomen we dat vooral grote financiers bepalen wat er in de dorpscoöperatie gebeurt. Ieder jaar is er minimaal 1 algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de coöperatie. De leden bepalen de koers die de coöperatie voert, zowel financieel als hoe we b.v. Kappers verhuren. In het huishoudelijk reglement is geregeld hoeveel ruimte het bestuur krijgt om de dagelijkse zaken in de coöperatie te regelen.
27. WELKE ZEKERHEDEN BIEDT DE DORPSCOÖPERATIE? De dorpscoöperatie is eigenaar van het totale pand (café en zalen), ondergrond en de inboedel. Mocht blijken dat de coöperatie niet rendabel is of wordt, dan kan besloten worden het pand te verkopen en het restant vermogen te verdelen onder de aandeel-/certificaathouders. De algemene ledenvergadering van de dorpscoöperatie gaat hierover. De dorpscoöperatie is een zogenaamde U.A. coöperatie. Dat betekent Uitsluiting van Aansprakelijkheid -- bij ontbinding van de coöperatie zijn leden niet aansprakelijk voor een eventueel tekort.
28. HOEVEEL AANDELEN ZIJN ER? EN BLIJFT DAT ZO? De intentie is om in eerste instantie maximaal 150 aandelen uit te geven ter waarde van totaal 750.000 EURO. We verwachten het overige deel van de 900.000 EURO binnen te krijgen vanuit subsidies en schenkingen/giften. In de toekomst kan het zijn dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven, als er b.v. een investering moet worden gedaan in het pand. De algemene ledenvergadering zal hierover moeten besluiten op dat moment.
29. HOE KUN JE EEN AANDEEL KOPEN? Op het inschrijfformulier vul je je contactgegevens in en geef je aan hoeveel aandelen je wilt kopen. Het inschrijfformulier moet vervolgens persoonlijk overhandigd worden aan een lid van het bestuur of de denktank. Dit is nodig omdat je identiteit moet worden gecheckt. Je ontvangt vervolgens van de penningmeester een betaalverzoek. Zodra de betaling binnen is, wordt je ingeschreven in het ledenregister en ontvang je een fysiek bewijs van deelname.
30. KAN EEN VERENIGING OF STICHTING OOK EEN AANDEEL KOPEN EN LID ZIJN? Ja, dat kan. Graag zelfs, want zo doet heel Hoonhorst mee! Wij vragen je als vereniging of stichting wel om je eigen statuten goed te controleren. Soms wordt in statuten uitgesloten dat je je inkoopt in een andere organisatie. Als je geen aandeel mag kopen, maar toch als vereniging of stichting graag wil bijdragen, overweeg dan een schenking of gift. Verderop is hier meer informatie over te vinden.
31. TOT WANNEER KUN JE INSCHRIJVEN? We hopen dat iedereen zich zo snel mogelijk inschrijft. Dan kunnen we de lening bij de familie Huitink ook zo snel mogelijk aflossen. Er is geen uiterste datum om in te schrijven. We geven aandelen uit tot we bij het maximum aantal aandelen zijn. Als er meer dan inschrijvingen binnenkomen, dan komt je naam op de interesselijst. Op het moment dat iemand een aandeel wil verkopen, word je vervolgens gevraagd om het aandeel over te nemen.
32. HOE KUN JE JE AANDEEL WEER VERKOPEN? Wanneer je je aandeel wilt verkopen, kun je je melden bij de secretaris van de coöperatie. De secretaris bekijkt vervolgens of er iemand op de interesselijst staat. Als dat zo is, dan ontvang je de naam en kun je aan deze persoon je aandeel verkopen tegen de waarde die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Als er niemand op de interesselijst staat, kun je zelf iemand zoeken die binding heeft met Hoonhorst en jouw aandeel zou willen kopen. Na akkoord van het bestuur kan je aan deze persoon je aandeel verkopen. Is er niemand te vinden? Dan kun je je aandeel aanbieden aan de overige leden. Als dat ook niet lukt, dan zal de coöperatie bekijken of zij (tijdelijk) het aandeel terug kan nemen. Lukt dat niet, dan kun je op dat moment niet verkopen en moet je wachten tot er weer iemand interesse heeft. We verwachten echter dat dit zeer zelden voor zal komen. Een uitzondering is verkoop binnen de familie. Dit is altijd mogelijk. Het is wel beperkt tot familie tot en met de derde graad. (1 e graad = ouders en kinderen, 2e graad = grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, 3e graad = overgrootouders, achterkleinkinderen, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders)].
33. WAT GEBEURT ER BIJ OVERLIJDEN MET EEN AANDEEL? Bij overlijden geldt het erfrecht. De erfgenamen zullen het aandeel in eigendom krijgen en dus automatisch lid worden van de dorpscoöperatie ook wanneer zij niet direct verbonden zijn aan Hoonhorst.
34. HOE MOET IK MIJN AANDEEL OPGEVEN BIJ DE BELASTING? Voor particulieren -- Het aandeel aan de dorpscoöperatie is normaliter onderdeel van je vermogen in box 3. Een uitzondering: als je aandelen voor een waarde van meer dan 5% van de dorpscoöperatie (> 45.000 op dit moment) in bezit hebt, dan heb je een zogenaamd aanmerkelijk belang dat in box 2 thuishoort. Voor bedrijven – het aandeel zal onderdeel van je balans zijn. Voor verdere fiscale vragen: zorg dat je je laat informeren door je eigen adviseur. Alle leden ontvangen jaarlijks een overzicht van de waarde van de aandelen, zodat zij .de juiste informatie hebben voor de belastingaangifte / jaarcijfers.
35. ZIT ER BTW OP DE AANDELEN? Nee, er zit geen BTW op de aandelen. Ook niet voor bedrijven.
36. WEET IEDEREEN STRAKS HOEVEEL AANDELEN DE ANDER HEEFT ? HOE IS PRIVACY BESCHERMD? De namen van alle leden zullen bekend zijn, de hoeveelheden aandelen worden niet bekend gemaakt.

CERTIFICATEN:
37. WAT IS EEN CERTIFICAAT? Een certificaat is een bewijs dat je aan de dorpscoöperatie geld uitleent. Met een certificaat word je geen lid van de dorpscoöperatie, maar heb je wel dezelfde rechten als bij een aandeel met betrekking tot het rendement. Het belangrijkste rendement is natuurlijk dat Kappers in Hoonhorst blijft bestaan. Daarnaast kan er ook financieel rendement zijn.
38. WAT ZIJN DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN TUSSEN CERTIFICAAT EN AANDEEL? De belangrijkste verschillen: • Waarde van het certificaat (zie hieronder) • Zeggenschap in de dorpscoöperatie (zie hieronder) Verder zijn er geen grote verschillen. Ook het proces om te kopen, verkopen, etc., zoals hierboven bij aandelen beschreven, geldt ook voor certificaten.
39. WAT IS DE WAARDE VAN EEN CERTIFICAAT? Een certificaat kost op dit moment 500 EURO. De waarde kan in de toekomst wijzigen afhankelijk van hoe de coöperatie financieel draait. Jaarlijks wordt de waarde van een certificaat vastgesteld in de ledenvergadering op basis van de jaarcijfers en de eventuele uitkering van rendement.
40. HOE WERKT DE ZEGGENSCHAP IN DE DORPSCOÖPERATIE ALS JE EEN CERTIFICAAT HEBT? Met een certificaat ben je geen lid en heb je dus ook geen stemrecht in de coöperatie. Tenzij je samen met 9 anderen in totaal 10 certificaten koopt. Dan kun je 1 vertegenwoordiger van deze groep van 10 aanwijzen die stemrecht krijgt. Een groep van 10 certificaathouders kan zich melden bij de penningmeester om het stemrecht te regelen. Een stemgerechtigde moet ouder dan 18 jaar zijn. Als alle certificaathouders in een groep jonger zijn dan 18 jaar, dan zal een ouder van een van hen het stemrecht krijgen. Ben je als certificaathouder geen onderdeel van een groep, dan word jouw belang behartigd door Plaatselijk Belang, die in de coöperatie het belang van heel Hoonhorst bewaakt en zitting heeft in het bestuur van de coöperatie.

SCHENKINGEN EN GIFTEN:
41. IS DE COÖPERATIE EEN GOED DOEL, WAARDOOR IK BELASTINGTECHNISCH VOORDELIG KAN SCHENKEN? Nee, hoewel de dorpscoöperatie een maatschappelijk doel beoogt, behoort de coöperatie niet tot een zogenaamde ANBI instelling.
42. WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN SCHENKING OF GIFT T.O.V. EEN AANDEEL? Voordelen van een schenking of gift: • ieder bedrag is mogelijk (en welkom!), ook kleiner dan 500 EURO! • verenigingen of stichtingen hebben soms in hun statuten staan dat ze geen aandeel mogen nemen in een andere organisatie. Een schenking of gift is dan wel mogelijk. Nadelen van een schenking of gift: • je hebt geen recht op financieel rendement; natuurlijk krijg je wel het belangrijkste rendement: namelijk dat Kappers in Hoonhorst blijft bestaan. • je bent geen lid van de dorpscoöperatie en hebt geen stemrecht. Plaatselijk belang behartigt het brede belang van alle mensen en organisaties die zonder lidmaatschap geld hebben ingebracht (alle subsidies, schenkingen en giften).
43. HOE KAN IK EEN SCHENKING OF GIFT DOEN? WAT IS HET BANKREKENINGNUMMER? De dorpscoöperatie heeft nog geen bankrekening. Dat volgt pas een aantal weken na de oprichting (formaliteiten van de bank). Als je op dit moment overweegt een schenking of gift te doen, dan kun je dit melden bij de penningmeester Guus Diepman (guusdiepman@gmail.com). Zodra de bankrekening geopend is, zal hij je informeren en kan de schenking of gift overgemaakt worden.

COMMUNICATIE:
44. HOE BEREIK IK DE DENKTANK KAPPERS, ONS CAFÉ OF DE DORPSCOÖPERATIE? Er is nog geen eigen emailadres. Voorlopig gebruiken we het algemene emailadres van Duurzaam Hoonhorst als basis emailadres als er vragen of opmerkingen zijn: info@duurzaamhoonhorst.nl. We verwachten op korte termijn wel dat de coöperatie een eigen emailadres krijgt. In de whatsapp groep kun je de telefoonnummers van de beheerders van de groep vinden, ook hen kun je benaderen als je vragen of opmerkingen hebt. En natuurlijk kun je ook bij alle denktankleden terecht, die er dan voor zorgen dat vragen en opmerkingen op de juiste plek terecht komen.
45. HOE KAN IK LID WORDEN VAN DE WHATSAPP GROEP? Je kunt een uitnodiging aanvragen via info@duurzaamhoonhorst.nl of iemand vragen die reeds lid is van de Appgroep om je een uitnodigingslink te sturen. Deze is te vinden bij de groepsinformatie van de whatsapp groep. De eerste groep ‘InfoApp Kappers ons café’ is inmiddels vol. De tweede groep ‘InfoApp2 Kappers ons café’ heeft nog wel voldoende ruimte.
46. IS ER AL EEN WEBSITE? Nee, deze is er nog niet. Voorlopig gebruiken we www.hoonhorst.nl voor belangrijke berichten. We hopen wel zo snel mogelijk de website te kunnen openen, om o.a. ook de informatie uit deze lijst ‘vragen en antwoorden’ te kunnen delen met iedereen in Hoonhorst.

« Terug naar nieuws